۶ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمیکند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

۷- اگر خواب ببیند که شخصی که مرده  عروسی کرده  ، نشانه  خوب بودن و شادی روح مرده می باشد .

برچسب ها :

تعبیر خواب دریا از امام صادق :

در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود .

برچسب ها :
آتش حضرت دانیال گوید:
اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود.
اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.
اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند .
اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد .
برچسب ها :
تعبیر خواب مدفوع حیوانات
پنج شنبه هفدهم 1 1396

مدفوع گاو و سگ و خروس و جوجه و اسب  ، کبوتر ، گنجشک : روزی و ثروت زیاد و حلال یا هدیه ای بزرگ به شما می رسد .

دیدن مدفوع گربه ، گربه سیاه ، لاک پشت ، خرگوش ، خوک  ، کلاغ  ، شتر: ثروت  زیاد بدست می آورید  با کار و تلاش

برچسب ها :
تعبیر خواب ریزش موهای زن
چهارشنبه شانزدهم 1 1396

۱۷ـ اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و کچل می شود ، علامت آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می کند .

۱۸ـ اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است ، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت .

۱۹ـ اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می کند ، علامت آ ن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد کرد ، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده است .

۲۰ـ اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید ، علامت آن است که گرفتار سختی و مشکلات زندگی خواهیدشد . و این مشکلات کمتر از زمانی که از دور به آنها نگاه می کردید شما را دچار هراس می کنند .برچسب ها :
تعبیر خواب خریدن طلا
چهارشنبه شانزدهم 1 1396
از دید تعبیرگران دیگر نیز تعبیر خواب طلا خوب است . اگر دید طلا خرید یعنی اگر تلاشگر باشد به قدرت و ثروت می رسد . اگر دید طلا هدیه یا کادوگرفت قدرت و ثروت به او هدیه می شود .
تعبیر کامل خواب طلا برو به تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا از ابن سیرین می فرماید اگر ببیند در خواب طلا می خورد مال خویش را هزینه کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو می باشد. اگر کسی در خواب طلا فروشی ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد خواهد کرد.

برچسب ها :
تعبیر خواب اسب از ابن سیرین
چهارشنبه شانزدهم 1 1396

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند بر اسب برهنه نشسته بود (اسب بدون زین و نعل یا اسب وحشی ) ، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود . اگر آن اسب از شخصی دیگر بود ، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود . اگر دید اسب برهنه بود ، لکن مطیع او شد ، دلیل بر بزرگی و شرف او بود . اگر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود ، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید . اگر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید ، یا ببیند که آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید ( تعبیر خواب اسب بالدار یا پرنده ) ، دلیل که وی را شرف  و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید .

برچسب ها :
تعبیر خواب کفش محمد ابن سیرین
سه شنبه پانزدهم 1 1396

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای  کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

برچسب ها :
تعبیر خواب حمله کردن به موش
سه شنبه پانزدهم 1 1396

حمله به موش یا موش ها نشان از دعوایی که در انتها شما ضرر می کنید .

اگر دیدید که موش زاییدید بچه دار می شوید ولی برای تربیت بچه باید بیشتر وقت بگذارید . اگر دیدید موش در حال زایمان است نشان از اتفاقی در اطراف شماست . می تواند دزدی باشد باید مراقب خود و داشته هایتان باشید . موش زخمی دزدی است که به دام می افتد .برچسب ها :

تعبیر خواب ماهی از حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ماهی بر شش و جه است.

اول: وزیر.

دوم: لشگر.

سوم: دختر دوشیزه.

چهارم: غنیمت.

پنجم: غم و اندوه.

ششم: کنیزکی هندوی

دیدن ماهی تازه یا ماهی پاک شده و بدون تیغ در خواب یعنی رزق و روزی که سهل بدست می آورید .

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 33605
تعداد نوشته ها : 15
تعداد نظرات : 0
Rss